Gerol Wikia
Advertisement

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten[]

Neem het voorbehoud bij juridische lemmata in acht.

Raadpleeg bij juridische geschillen een advocaat.

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong 2015), voor duurzaam volledig arbeidsongeschikte jonggehandicapten, is voor die groep in de plaats gekomen van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet WajongWajong[1]).

Inhoud[]

 [verbergen] 

 • 1Wajong
 • 2Oude Wajong
  • 2.1Uitkeringsbasis
  • 2.2Werk
  • 2.3Uitkering
 • 3Aantal wajongers
 • 4Geschiedenis
 • 5Noten
 • 6Bronnen

Wajong[bewerken][]

De Wajong was een volksverzekering voor iedereen die ingezetene van Nederland is. De verzekering keert uit aan een verzekerde indien deze voor zijn zeventiende verjaardag arbeidsongeschikt is geworden, en dat op zijn achttiende verjaardag nog steeds is. De verzekering geldt ook voor wie tussen zijn achttiende en dertigste verjaardag arbeidsongeschikt is geworden en in het jaar, onmiddellijk voorafgaande aan de dag van arbeidsongeschikt worden minstens 6 maanden studerende was.

Wie jonggehandicapt is en om medische of arbeidskundige redenen geen perspectief heeft op een gewone baan, ook niet met ondersteuning, heeft recht op een volledige Wajong-uitkering. Dit is 75% van het wettelijk minimumloon.

De eerste versie van de wet is in 1998 ingegaan en de wet geldt niet voor oude gevallen, dus de uitkeringsgerechtigden zijn geboren na 1967.

Oude Wajong[bewerken][]

Voor oude gevallen (van voor 2010) geldt nog de oude regeling.

Uitkeringsbasis[bewerken][]

De basis voor de uitkering is het minimumloon. De hoogte van de uitkering wordt bepaald op basis van het percentage van arbeidsongeschiktheid:

 • minder dan 25% arbeidsongeschikt
 • tussen 25% en 50% arbeidsongeschikt
 • tussen 50% en 80% arbeidsongeschikt
 • meer dan 80% arbeidsongeschikt

Mensen die minder dan 25% arbeidsongeschikt zijn kunnen geen beroep doen op de wajong-uitkering. Mensen die tussen 25% en 80% arbeidsongeschikt zijn kunnen een beroep doen op een deel van de wajong-uitkering. Mensen die meer dan 80% arbeidsongeschikt zijn hebben recht op de volledige wajong-uitkering. De volledige wajong-uitkering bedraagt 75% van het minimumloon. Per 1 juli 2007 werd deze uitkering verhoogd van 70% van het minimumloon. Het inkomen van een eventuele partner en vermogen zijn niet van invloed op de hoogte van de uitkering.

Om voor een verhoogde uitkering (volledig minimumloon) in aanmerking te komen moeten mensen volledig arbeidsongeschikt en tevens hulpbehoevend of/en niet zelfstandig zijn.

Werk[bewerken][]

Uitkeringsgerechtigden mogen bijverdienen naast de wajong-uitkering. De grens van het bijverdienen wordt bepaald door de hoogte van de wajong-uitkering. Bij volledige uitkering mag maximaal 20% van het minimumloon bijverdiend worden.

Terwijl men het recht op een uitkering behoudt, kunnen wajong-gerechtigden zelf het initiatief nemen om een baan te vinden. Er bestaan speciale regelingen voor deze groep wajongers. Bij een terugval qua arbeidsgeschiktheid krijgt men de wajong-uitkering terug. Werkgevers hoeven over de eerste vijf jaar geen ziektewetkosten te betalen als een wajonger in dienst wordt genomen. Om de drempel voor een daadwerkelijke indiensttreding te verlagen kan de werkgever een wajonger eerst een zogenaamde proefplaatsingaanbieden. Bij een dergelijke proefplaatsing hoeft de werkgever maximaal 3 maanden geen loon te betalen aan de werknemer, dit wordt uitbetaald door het UWV. Wel is de werkgever daarna verplicht om de Wajonger een contract voor minimaal 6 maanden aan te bieden. Indien de wajonger in verhouding tot andere werknemers minder presteert, is er ook nog loondispensatie mogelijk. Voor wajongers is er ook een speciale belastingaftrek.

De wajong is tevens bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het vinden en/of behouden van een werkplek. Dikwijls bemoeilijkt de wajong-regeling het vinden van een betaalde baan, aangezien de wajong-uitkering vaak hoger is dan wat de wajonger zou verdienen in een reguliere dienstbetrekking. Daarom is re-integratie een blijvend aandachtspunt.[2]

Uitkering[bewerken][]

In de praktijk krijgt 98% van de jonggehandicapten de volledige uitkering, terwijl slechts 2% een gedeeltelijke uitkering ontvangt. In een aantal gevallen wordt het maatmanloon aangepast tot 1,5 keer van het minimumloon als de jonggehandicapten een hbo- of een wo-diploma heeft behaald.[3]

De regeling wordt uitgevoerd door het UWV.

Aantal wajongers[bewerken][]

KOEN IS DE GROOTSTE WAJONGEN. TUNNEL SNAKES RULE!

Geschiedenis[bewerken][]

De Wet van 24 april 1997, houdende voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) was de opvolger van de AAW en trad op 1 januari 1998 in werking. De Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning wijzigde deze wet, inclusief deciteertitel; deze werd Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. De term Wet Wajong wordt (enigszins verwarrend) zowel gebruikt voor deze wijzigingswet als voor de nieuwe versie.

Vanaf 1 januari 2013 kon iemand die onder de oude Wajong viel vrijwillig overstappen naar de nieuwe Wajong. De regering verwacht dat een deel van de oude Wajongers die nu al aan het werk is dit zal doen omdat deze een gunstiger verrekeningssystematiek heeft. Het is wel zo dat men dan niet meer terug kan naar de oude Wajong.[6]

De Invoeringswet Participatiewet heeft de naam van de wet gewijzigd in Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, ook wel Wajong 2015 genoemd. Deze geldt dan alleen nog voor duurzaam volledig arbeidsongeschikte jonggehandicapten. Het zittend bestand Wajong wordt beoordeeld op arbeidsvermogen. Een jonggehandicapte ging vallen onder de Participatiewet), en kreeg dus te maken met de afhankelijkheid van de uitkering van het inkomen van een eventuele partner, en met de vermogenstoets. Inmiddels is overeengekomen dat dit niet gaat gelden voor oude gevallen. Herkeurde Wajongers met arbeidsvermogen krijgen per 1 januari 2018 een Wajong-uitkering van 70% WML en gaan niet over naar de bijstand. Mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, blijven in de ‘oude wajong’ en behouden een uitkering op 75% WML.

Noten[]

 1. Omhoog↑ De term Wet Wajong wordt gebruikt voor de in 2010 in werking getreden versie, bijvoorbeeld in de titel Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wet Wajong, ter onderscheiding van de oude versie. Een uitkeringsgerechtigde wordt Wajonger genoemd.
 2. Omhoog↑ Van Wajong naar werk Geraadpleegd 4-3-2011.
 3. Omhoog↑ BWN over Wajong met verdere links in een rechterkolom.Geraadpleegd 4-3-2011.
 4. Omhoog↑ CBS cijfers mbt aantallen Wajong rechthebbenden Geraadpleegd op 2011-06-16
 5. ↑ Omhoog naar:a b Centraal Planbureau: Groei Wajong zorgwekkend, persbericht: 7 oktober 2011 [1]
 6. Omhoog↑ http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/11/02/overstapmogelijkheid-nieuwe-wajong.html

Bronnen[]

Officiële informatie van website UWV.nl. Geraadpleegd 28 juni 2010.

 • Informatie over Wajong-uitkeringen

, van organisatie Welder: “onafhankelijk kenniscentrum” met als “missie om burgers met een gezondheidsprobleem (etc.) te ondersteunen (etc.)”. Geraadpleegd 28 juni 2010.

 • Gevolgen voor uw Wajong-uitkering als u betaald werk hebt gevonden

, informatie van organisatie Welder (zie vorige externe link). Geraadpleegd 28 juni 2010.

Categorieën: 

 • Arbeidsrecht
 • Nederlandse wet
 • Sociale zekerheid in Nederland
Advertisement